Beek - Ubbergen

Betrokkenheid

Een geloofsgemeenschap functioneert pas goed wanneer de leden oog hebben voor elkaar. Meedenken en meebeleven. Geloven is niet alleen gericht op het individuele heil. Het gaat om verbondenheid met de mensen in en buiten de parochie. Pastoor Wesseling hierover aan het woord:

Diakonie

Niet te verwarren met diaconaat. Diakens (permeut of permanent) zijn personen die door de bisschop zijn gewijd om door te gaan naar de priesterwijding of om leiding te geven aan een parochie. Diaconie is voor iedereen weggelegd. Vrij vertaald is diaconie dienstbaarheid vanuit je hart, je geweten. Van de eerste christenen werd gezegd: “kijk, hoezeer zij elkaar beminnen”. Niks vergaderen, maar samenkomen, breken en delen en de Heer was in hun midden. De ouderen onder ons herinneren zich nog de Vincentiusvereniging, statige heren in driedelig pak en hoge hoed – overigens alle respect daarvoor – die kwamen kijken of er ergens hulp nodig was. Tijden veranderen, diaconie gaat door. Het evangelie geeft duidelijke voorbeelden. Een reiziger werd beroofd en in elkaar geslagen - dat gebeurde toen ook. Een priester kwam voorbij, hield de blik omhoog gericht en reed door, hij zag hem niet. Een leviet, ook een kerkleider, was zo bezig op weg naar de volgende vergadering, dat hij hem niet zag en reed door. Een Samaritaan, dus iemand uit een lagere kaste, had wel aandacht en zorgde dat alles goed kwam. Dat is diaconie. Bij Matteüs lezen we (hoofdstuk 6): “Als jullie goed doen doe het dan niet om gezien te worden door de mensen, want dan heb je je loon al ontvangen. Doe het in het verborgene en de Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” Natuurlijk moet er een beetje structuur zijn zodat niemand buiten de boot valt. Daar is dan weer de kerk voor en de pastorie, waar de drempel gelukkig steeds lager ligt en waar veel wordt besproken. Een kerkgemeenschap is pas echt levend als we elkaar verzorgen, zorg hebben voor elkaar, zoals de eerste christenen deden. En dat is spontaan vanuit je hart, dat is diaconie. Dit artikel vindt je nergens beschreven omdat het uit mijn hart komt.“ M. Wesseling sma