Beek - Ubbergen

Sociale dienstbaarheid

 1. Diaconie

  Diaconie is dienstbetoon. Het evangelie spreekt van de "zeven werken van barmhartigheidĒ. Dat zijn: voeden van de hongerigen, laven van de dorstigen, kleden van de naakten, begraven van de doden, herbergen van pelgrims en reizigers, bezoeken van de zieken en troosten van de gevangenen. Christenen worden geacht zich vanuit het hart bezig te houden met de zorg van de ander. Die werken van barmhartigheid moeten overigens wel ruim worden gezien, vaak is bijvoorbeeld de behoefte aan aandacht van de ander net zo belangrijk als de materiŽle noden die hierboven worden genoemd.

  Ook de kerk als organisatie houdt zich bezig met diaconie, ondermeer door ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingenhulp, hulp aan daklozen en de hulp aan ex-gedetineerden. Meestal overstijgt deze hulp de draagkracht van de parochies en wordt daarom georganiseerd door grotere kerkelijke verbanden, zoals het bisdom.

  Vroeger lag een zwaar accent op de armenzorg. Door de maatschappelijke voorzieningen is dŠt aspect van de diaconie sterk teruggedrongen. Op de parochiŽle begroting komt het daarom nauwelijks nog voor. Alleen in bijzondere situaties draagt daarom de parochie nog een steentje bij (voorzover de middelen reiken).

 2. Missie, ontwikkeling en vrede (M.O.V)

  We denken als parochie niet alleen aan ons eigen heil, opkomen voor de zwaksten in onze samenleving staat centraal in het kerkelijke leven. In de parochie wordt voorlichting gegeven over situaties in de ontwikkelingslanden. In die landen worden projecten financiŽel ondersteund.

  De voorlichting vindt ondermeer tweemaal per jaar plaats in de kerk, wanneer de actie Solidaridad (tijdens de adventperiode) en de Vastenactie (in de veertigdagentijd) worden toegelicht.

  In de afgelopen jaren zijn vele projecten financiŽel gesteund door onze parochie, soms in samenwerking met andere parochies.

 3. Persoonlijk gesprek met de pastoor

  Onze parochie heeft een eigen pastoor, geheel vanzelfsprekend is dat niet meer. Een pastoor is niet alleen voorganger bij vieringen, ook voor de individuele parochiaan of voor een gezin wil pastoor Henk Janssen graag iets betekenen.

  Blijde en droevige gebeurtenissen: eenzaamheid, moeilijke gezinssituaties, feestelijke gebeurtenissen, de pastoor wil er graag in delen met parochianen. Voor het toetsen van zienswijzen of de behoefte meer te weten op kerkelijk of theologisch terrein staat hij van harte open. Een persoonlijke biecht hoort tot de mogelijkheden (zie ook: Biecht) . Men kan even bellen naar de pastorie voor het maken van een afspraak.